Prijavite se na naš E-bilten

MIS STRATEG

MIS STRATEG je projektovan i izgrađen za podršku strategijskom upravljanju. Namenjen je za rešavanje složenih, rasplinutih, nestruktuiranih strategijskih problema odlučivanja. Sistem je na modelima koncipiran modularno i obuhvata uređen skup procedura za obradu i tumačenje informacija koje daju podršku menadžerima u procesu donošenja strateških odluka. Softver podržava mnoštvo funkcija, procesa, aktivnosti i zadataka strategijskog upravljanja:

 • Definisanje i postavljanje strategijskih ciljeva i
 • Formulisanje, ocenjivanje i izbor strategije

Funkcionalnosti MIS STRATEG:

 • Modul analize i predviđanja promena okruženja organizacije
 • Modul identifikacije povoljnosti i nepovoljnosti okruženja
 • Modul analize organizacije
 • Modul identifikacije i procene moći i slabosti organizacije
 • Modul postavljanja ciljeva
 • Modul definisanja, ocenjivanja i izbora strategije

U sistemu MIS STRATEG se koriste mnogi pristupi, metode, tehnike i sredstva.  Od kreativnih tehnika se najčešće koristi tehnika nominalnih grupa (TNG), od menadžerskih tehnika – konfiguracija strategijskih grupa (CSG) ,  BCG matrice, matrice životnog ciklusa (LCM), skale Likertovog tipa, ekspertni sistem za ocenu ispravnosti postavljenih ciljeva,  neke tehnike fazifikacije, statističke tehnike za obradu podataka, OLAP  i data mining tehnike.

Korisnici MIS STRATEG su menadžeri i eksperti u oblasti strategijskog upravljanja. Na desetine ljudi koji sarađuju u okviru  jedinstvenog tima, sa različitim konsalting ulogama,  mogu lako, brzo, logistički i veoma intuitivno da koriste sve funkcionalnosti softverskih rešenja. Korisnička podrška je apsolutna i na visokom nivou.  Sve akcije, iskazi, podaci, informacije i data rešenja  u toku strategijskog ciklusa, su zapisani u sistemu i vidljivi, i što je veoma važno – transparentni svakom članu svakog tima. Članovi timova razmenjuju stavove i znanje u toku generisanja i formulacije strategije u nekom strategijskom ciklusu.

Razvoj softvera je baziran na  SOA (Servis orijentisana arhitektura) arhitekturi, satkanoj od komponenti i njihovih međusobnih veza, čime se povećana interopreabilnost i poboljšava lokaciona transparentnost.

Softverska  arhitektura MIS STRATEG-a je višeslojna i obuhvata:

 • Relacionu bazu podataka
 • Poslovni objektni model
 • Grafički korisnički interfejs
 • Web aplikaciju

Aplikativni server, bilo koji ,obezbeđuje interfejse prema različitim tipovima klijenata.

Za potrebe Data Mining-a i statističkih analiza podataka koristi se IBM DB2 Intelligent Miner for Data. Analiziranje, izveštavanje, postavljanje strategijskih ciljeva, definisanje, ocenjivanje strategija i izbor jedne ili kombinacije više njih moguće je u bilo koje vreme, bilo gde, od strane bilo kog ovlašćenog lica.

MIS STRATEG, ARIS STRATEGY,  MIS PLANER, MIS MARS i ARIS PPM su softverski proizvodi razvijani po istoj ideji, misiji, ciljevima i funkcionalnostima. Zahvaljujući tome, iako su posebni proizvodi, eksperti M&I Systems su ih integrisali kao jednu celinu koja obezbeđuje veoma visok nivo efekitvnog i efikasnog upravljanja korporativnom performansom.

Klijenti o nama

dexico-klijenti

DexyCo d.o.o. je privatno preduzeće koje od samog početka beleži konstantan rast i svi zaposleni u njemu su ponosni na to.
Trenutak kada jedna firma …

Više →